Word ook mede-eigenaar van Erve Kiekebos

Erve Kiekebos is de eerste Nederlandse Lenteland boerderij. Hier boeren we in harmonie met de natuur. Op het perceel van 18 hectare groeit een steeds mooier landschap, met een overvloed aan gezonde voeding voor de buurt.

Daarnaast ontwikkelen we tal van activiteiten om deze vorm van landbouw levensvatbaar te maken. Denk dan aan kleinschalige recreatie, voedselproductie en directe verkoop, educatie, horeca en andere activiteiten die meer waarde geven aan deze fijne plek. Het nieuwe gemengd bedrijf, noemen we dat. Onze boerderij is daar de plek voor. Om te eten, te maken, te ontmoeten, te leren en te genieten. Dat is wat de natuur ons geeft en daar willen we zuinig op zijn. Zodat onze kinderen, jouw kinderen en hun kinderen dat ook nog mee mogen maken.

Samen maken we echt impact

Maar, we kunnen het alleen samen. Samen die impact maken die zo hard nodig is en die we ook echt gaan realiseren. Jij kunt door certificaten te kopen mede-eigenaar worden van onze boerderij. Dat kan al vanaf € 500,- (5 certificaten). Hieronder leggen we je uit hoe dat werkt.

‘Ik wil graag bijdragen aan een betere wereld zodat mijn kleinkinderen en alle mensen een gezondere toekomst hebben.’

Marijke Peeters

Gemeenschappelijk eigendom

Stichting Lenteland heeft de aankoop van de boerderij voorgefinancierd en dat bedrag gaan we de komende jaren terugbetalen. Stichting Lenteland gebruikt de vrijgekomen gelden om weer een volgende boerderij te ontwikkelen. Lees meer over het mooie concept van Lenteland.

Ons uiteindelijke doel is dat de gemeenschap volledig eigenaar is van de boerderij. En omdat mensen, zoals jij, mee-investeren kunnen we de boerderij verder ontwikkelen en komen we op eigen benen te staan. Met elke mede-eigenaar wordt Erve Kiekebos een stukje meer van de gemeenschap.

Certificaten kopen is direct impact maken

Jij kunt mede-eigenaar worden door certificaten te kopen. Dat kan vanaf € 500,- (5 certificaten). Van je investering is 75% waardevast; dit gaat naar de grond en gebouwen. Op dit deel kun je onder voorwaarden een inflatiecorrectie ontvangen. De andere 25% gaat naar de exploitatie van het boerenbedrijf. Na een aantal jaren verwachten we winst te maken. De winst wordt eerst gebruikt om de lening bij Lenteland af te lossen. Als hieraan voldaan is, gaan mede-eigenaren meedelen in de winst. Dat is verstandig boeren. Meer weten? Check de statuten.

Het belangrijkste rendement van je investering zie je natuurlijk terug op de boerderij. Er ontstaat hier een prachtig regeneratief landschap, met veel natuur en biodiversiteit, gezond eten en mogelijkheden om elkaar te ontmoeten in de natuur. Lees hier ons businessplan.

‘Wat een prachtig project. Heel fijn dat dit soort initiatieven bestaan en dat Jaap en Niels dit aan willen gaan. Blij om het te mogen steunen en op deze manier een bijdrage te kunnen doen aan de enorme opgave en mooie kans die er ligt.’

Kaspar Buitelaar

Zo werkt investeren in Erve Kiekebos

Als je investeert, word je lid en certificaathouder van Erve Kiekebos. Erve Kiekebos is een coöperatie. Investeren kan groots en klein (vanaf € 500). 

Gronddeel:
Het grootste gedeelte van je investering (75%) gebruiken we voor de financiering van de grond en gebouwen op Erve Kiekebos. De waarde van dit deel is stabiel. Op het gronddeel kun je onder bepaalde voorwaarden ook een inflatiecorrectie ontvangen. Zo zorgen we dat je gecompenseerd wordt voor de waardevermindering van jouw inleg.

Exploitatiedeel:
Een kleiner deel van je investering (25%) gebruiken we voor de exploitatie van de boerderij. Dit gedeelte is niet waardevast, maar kan wel rendement opleveren. Het is dus risicokapitaal en geeft winstrecht. Houd wel rekening met een opstarttijd. Totdat de coöperatie een positief resultaat behaalt en volledig met eigen vermogen gefinancierd is, zal geen winst uitgekeerd worden. Je kunt dit deel niet direct terugvragen als je uit de coöperatie wil stappen, maar als de coöperatie geheel met eigen vermogen gefinancierd is en er treden nieuwe leden toe, dan kan ook dit deel terugbetaald worden.

Voor de administratie van jouw investering in Erve Kiekebos maken we gebruik van Landdelen. Via Landdelen kun je na het kopen van de certificaten je deelneming(en) inzien en je gegevens wijzigen. Boven aan deze website kun je direct overgaan tot investeren.

Uitstappen:
Vanaf 2 jaar na aankoop van certificaten kun je deze weer aan de coöperatie aanbieden en verzoeken om het gronddeel uit te betalen. De coöperatie zal om die reden 10% van de grondreserve liquide aanhouden, of zorgen dat deze met een kredietfaciliteit bij Lenteland op te vragen is.

De meest gestelde vragen
Waarom zou ik mee investeren in Erve Kiekebos?

Met jouw investering kunnen we Erve Kiekebos laten opbloeien tot een boerderij waar we laten zien dat natuur en landbouw heel goed samengaan. Je bent mede-eigenaar van een boerderij waarmee we de natuur herstellen, terwijl we tegelijkertijd bijdragen aan lokaal gezond eten en goed draaiend bedrijf. Een heel concrete bijdrage aan de landbouwtransitie, aan gezonde voeding en aan een mooie plek in Empe. Het is ook een vrij veilige investering, want je investeert mee in de grond en gebouwen (75%) die normaal gesproken waardevast zijn. Over dit deel van jouw investering kun je onder voorwaarden een inflatiecorrectie ontvangen. En een deel van je investering 25% gaat naar de bedrijfsvoering. Daar kan je winst op maken.

Wat betekent het als ik investeer en mede-eigenaar word van Erve Kiekebos?

Als je investeert, ontvang je in ruil daarvoor certificaten. Als certificaathouder ben je mede-eigenaar van Erve Kiekebos. Elke certificaathouder is ook lid van Erve Kiekebos. Als lid heb je het recht om deel te nemen aan de ledenvergadering en heb je tijdens deze vergadering ook stemrecht.

Wat is het risico van investeren?

Je investeert in het eigen vermogen van Erve Kiekebos. Daarmee ben je mede-eigenaar van Erve Kiekebos, inclusief grond en gebouwen. Grond en gebouwen (75% van je investering) zijn normaal gesproken waardevast. Daarnaast is er onder voorwaarden de mogelijkheid om over dit deel van jouw investering een inflatiecorrectie te ontvangen als je ooit weer uitstapt. Voor het deel dat naar de bedrijfsvoering gaat (25%) kunnen we de winst niet garanderen. De vooruitzichten zijn wel gunstig. Er bestaat altijd een risico om je inleg of een deel van je inleg te verliezen. Redenen kunnen bijvoorbeeld zijn dat de boerderij minder opbrengt dan begroot, of schade door extreem weer, of een langere opstartfase dan gepland.

Kan ik winst maken op mijn investering?

Op het deel dat je investeert in grond en gebouwen (75%) kan je geen winst maken, maar onder voorwaarden wel een inflatiecorrectie ontvangen. Dat is een bewuste keuze, om zo het risico op speculeren tegen te gaan en te kunnen garanderen dat deze boerderij er over zeven generaties nog staat. Op het deel dat naar de exploitatie van de boerderij gaat (25%) kan je wel winst maken. Het is natuurlijk moeilijk te zeggen, omdat we ook afhankelijk zijn van externe omstandigheden.

Hoe werkt het met winstdeling?

Als de boerderij winstgevend is, delen certificaathouders in de winst. Winst wordt uitgekeerd in de vorm van een jaarlijkse dividenduitkering. Dat gebeurt uiteraard alleen als de coöperatie voldoende middelen heeft om dat te doen en ook de liquiditeitsprognose voor de komende 24 maanden niet in gevaar komt. Daarnaast moet de coöperatie geheel gefinancierd zijn door certificaathouders en dus niet meer met leningen (tenzij de leninggevers instemmen met een uitkering). Als de coöperatie tot winstuitkering overgaat, zal 80% worden uitgekeerd aan certificaathouders, naar rato van het aantal certificaten dat zij hebben, vermenigvuldigd met de duur (in hele maanden) dat zij deze certificaten hebben. Hoe meer certificaten je hebt en hoe langer je certificaten in bezit hebt, hoe groter de winstdeling die je ontvangt. Naast de certificaathouders, ontvangen boeren en oud-boeren van Erve Kiekebos 20% van de winstuitkering. 

Hoe werkt het met inflatiecorrectie?

Als je in de toekomst ooit je certificaten aan Erve Kiekebos aanbiedt, kan je inflatiecorrectie ontvangen. Erve Kiekebos biedt onder voorwaarden inflatiecorrectie op de Grondwaarde (het deel van jouw investering dat gebruikt is voor investeringen in grond en gebouwen) als je jouw certificaten tenminste 60 maanden na uitgifte of aankoop te koop aanbiedt. De inflatiecorrectie wordt berekend door gebruik te maken van de gecumuleerde bancaire rente op deposito’s van huishoudens in Nederland met opzegtermijn, volgens de statistieken van DNB. De inflatiecorrectie kan niet meer bedragen dan de procentuele waardestijging van grond en gebouwen. De inflatiecorrectie kan alleen uitgekeerd worden als de coöperatie de afgelopen 2 jaar winst heeft gemaakt, de liquiditeitsprognose voor de komende 24 maanden niet in gevaar komt en de coöperatie geheel gefinancierd is door certificaathouders en dus niet meer met leningen.

Kan ik mijn certificaten verkopen?

Ja. Je kunt zelf iemand aandragen die jouw certificaten wil overnemen. Het is ook mogelijk om jouw certificaten aan de coöperatie aan te bieden. Dat kan vanaf 24 maanden na aankoop van de certificaten. Als de liquiditeit het toelaat, zal de coöperatie binnen 2 maanden uitvoering geven aan een dergelijk aanbod. In dat geval krijg je de Grondwaarde van jouw certificaten (75% van jouw inleg) van de coöperatie uitgekeerd. Het resterende deel (25% van jouw inleg) bestaat uit de Exploitatiewaarde. De Exploitatiewaarde krijg je pas uitgekeerd als de coöperatie geen schulden heeft, de liquiditeit het toelaat, de coöperatie 2 jaar winstgevend is en jouw certificaten door een andere certificaathouder zijn overgenomen. Daarnaast kan je een inflatiecorrectie ontvangen op de nominale Grondwaarde, mits jouw certificaten tenminste 60 maanden geleden zijn uitgegeven of gekocht. De inflatiecorrectie wordt berekend door gebruik te maken van de gecumuleerde bancaire rente op deposito’s van huishoudens in Nederland met opzegtermijn, volgens de statistieken van de DNB. De inflatiecorrectie kan niet meer bedragen dan de procentuele waardestijging van grond en gebouwen. De inflatiereserve kan alleen uitgekeerd worden als de coöperatie de afgelopen 2 jaar winst heeft gemaakt, de liquiditeitsprognose voor de komende 24 maanden niet in gevaar komt en de coöperatie geheel gefinancierd is door certificaathouders en dus niet meer met leningen. Zolang niet aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de inflatiecorrectie niet uitgekeerd en houdt het uittredende lid een voorwaardelijke vordering op de coöperatie.

Erve Kiekebos is een coöperatie. Hoe werkt dat?

Erve Kiekebos is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.) Uitgesloten aansprakelijkheid betekent dat de leden van de coöperatie niet aansprakelijk zijn voor het handelen van de coöperatie en nooit meer dan hun inleg kunnen verliezen. De boeren, Stichting Lenteland en de certificaathouders zijn allen lid van de coöperatie. Daarnaast zijn er nog 6 andere soorten leden (ondernemers, medewerkers, CSA-klanten, buren, organisaties en oud-boeren). Wil je er alles over weten? Lees dan de statuten van Erve Kiekebos. 

Hoeveel geld hebben jullie nodig?

In totaal hebben we de komende paar jaar zo’n 3,1 miljoen euro nodig voor de financiering van de grond, gebouwen en exploitatie van Erve Kiekebos. Na deze crowdfunding actie volgen er dus meer. We willen per jaar minimaal 100.000 euro ophalen en maximaal 995.000 euro. 

Wat is regeneratieve landbouw?

Dit is een vorm van landbouw waarbij we de natuur herstellen, terwijl er voedsel wordt geproduceerd. Deze vorm van landbouw is gericht op het vergroten van de biodiversiteit, het verrijken van de bodem, het verbeteren van de waterhuishouding en versterken van ecosystemen. Door deze manier van boeren produceren de boerderijen hele gezonde producten. En ze dragen bij aan de lokale economie en gemeenschappen. 

In de praktijk begint regeneratieve landbouw altijd vanuit de bodem en wordt er doorlopend gewerkt aan de opbouw van gezonde bodem. Daarbij wordt de bodem zo weinig mogelijk verstoord en is deze bij voorkeur bedekt met organisch materiaal, wordt er gewerkt met polyculturen en worden er geen gifstoffen of kunstmest gebruikt. Lees hier meer.  

Wat is Stichting Lenteland?

Stichting Lenteland is mede-oprichter en mede-ontwikkelaar van Erve Kiekebos. Erve Kiekebos is de eerste Lenteland-boerderij in Nederland. Voor meer informatie kan je de website van Stichting Lenteland bezoeken. 

Wat is Landdelen?

De administratie van jouw investering in Erve Kiekebos gaat via Landdelen. Landdelen is een initiatief van Stichting Lenteland. Landdelen is een applicatie voor ledenadministratie, het online verzamelen van stemmen en het aangaan van investeringsovereenkomsten. Via Landdelen kan je straks ook jouw deelneming in Erve Kiekebos beheren, je gegevens inzien en wijzigen. 

Als ik investeer en geld overmaak, naar wie wordt het geld dan overgemaakt?

Het geld dat je overmaakt, wordt via betaaldienstverlener Mollie overgemaakt naar Gemeenschapsboerderij Erve Kiekebos Coöperatie U.A.. Het geld wordt dus niet eerst overgemaakt naar Stichting Lenteland. 

Geldt een prospectusplicht voor deze crowdfunding actie?

Nee. Ondernemingen die binnen 12 maanden minder dan 5 miljoen euro financieren door het aanbieden en uitgeven van effecten vallen conform de Europese Prospectusverordening niet onder de prospectusplicht. In dat geval is sprake van een zogenoemde vrijstelling. De vrijstelling brengt met zich mee dat een onderneming een informatiedocument beschikbaar moet stellen met essentiële informatie voor beleggers. Als een onderneming binnen 12 maanden echter minder dan 1 miljoen euro financiert middels het uitgeven van effecten, dan is deze vrijstelling ook niet van toepassing, omdat de aanbieding in dat geval niet onder de verordening valt. Omdat wij geïnteresseerden goed willen informeren, hebben wij er echter voor gekozen om wel een informatiedocument op te stellen volgens het format dat de AFM aanreikt. Je kunt dit document hier inzien. 

‘Ik ben mede-eigenaar omdat het een prachtig initiatief is en ik graag mee deel in dit plan. We koken nu al een aantal weken met de prachtige groenten van Kiekebos en hopen hiermee meer mensen te inspireren’

Peter de Vries en Ineke Boersma

De impact van agro-ecologie en regeneratieve landbouw

De manier waarop wij boeren: agro-ecologisch en regeneratief, heeft een aantal voordelen:

Goed voor het klimaat:
Deze vorm van landbouw is gericht op het vergroten van de biodiversiteit, het verrijken van de bodem, het verbeteren van de waterhuishouding en versterken van ecosystemen. Daarmee leveren we een positieve bijdrage aan natuur, milieu en klimaat. Enorme bijvangst is dat het de voedselproductie ook weer ten goede komt: een rijkere bodem met meer CO2 en meer vocht, zorgt voor meer groente en fruit!

Supergezonde groenten en eieren:
We gebruiken geen kunstmest en pesticiden. Dat komt dus ook niet in onze groente en fruit terecht. Maar, door al het leven in de bodem krijgt ons voedsel veel meer gezonde voedingsstoffen. Geen plofgroenten, maar supergezonde groenten! Hetzelfde geldt trouwens voor eieren. De kippen die hier volgend jaar rondscharrelen, leggen eieren die een fractie van het cholesterol bevatten van de eieren die je normaal in de supermarkt koopt.

Samen: Voedsel uit de buurt, van een boer die je kent, van een boerderij die je kunt bezoeken en waar je mede-eigenaar van kunt worden. Erve Kiekebos maken we samen met jou en heel veel andere mensen.

Niet speculeren: Erve Kiekebos gaat gezond voedsel voor ons en voor volgende generaties voortbrengen. Het biedt voedselzekerheid aan de gemeenschap. Daarom vinden we dat het eigendom van Erve Kiekebos niet iets is om mee te speculeren, maar iets om samen zorg voor te dragen.

‘Ik wil weten wat er in mijn achtertuin gebeurt en ik vind het kansrijk, dus daarom ben ik lid geworden van de coöperatie’

Han Klaasen in de podcast ‘Van stad naar land’

Over Lenteland

Lenteland ontwikkelt regeneratieve boerderijen met een schaalbaar ondernemersmodel. Een Lenteland-boerderij is een kleinschalig gemengd bedrijf. We verbouwen er voedsel, zonder kunstmest en pesticiden. Er komen naast landbouw ook andere activiteiten, zoals kleinschalige recreatie, horeca, educatie, zorg of een winkel.

Zo maken ze plekken beschikbaar voor ‘toekomstboeren’. Zij wonen op het erf, waar ze gezond en lokaal eten produceren en een fijne plek creëren voor de omgeving. Tegelijkertijd wordt de bodem weer gezond gemaakt en kan de natuur opbloeien.

Lenteland boerderijen zijn coöperaties in eigendom van de gemeenschap. Stichting Lenteland kan voorfinanciering verstrekken waarmee een Lenteland boerderij wordt opgericht en grond en gebouwen worden aangekocht. Daarna start er een crowdfunding campagne waardoor iedereen mede-eigenaar kan worden van de Lenteland boerderij.

Zo komen de boerderijen stap voor stap in handen van de gemeenschap. Het doel is om in 10 jaar tijd op 100 plekken regeneratieve boerderijen op te zetten. Meer weten of meehelpen? Ga naar www.lente.land